جلوه دیگری از دغلکاریها و خیانتهای سازمان اکثریت

هرروز که می گذرد سازمان اکثریت حریص تر از گذشته برعلیه نیروهای انقلابی وباهدف کتمان خیانتهای بیشمارش به دسیسه چینی های جدیدی روی می آورد. طی ماههای گذشته بخاطر ضرورتهای جنبش انقلابی ، باردیگر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران انتشار اسناد مربوط به خیانتها و همکاریهای سازمان اکثریت با رژیم جمهوری اسلامی ایران را از سر گرفت. پس ازاستقبال مقالات منتشر شده و انعکاس آن توسط سایر نیروهای انقلابی و مبارز، سازمان اکثریت برای فرار از پاسخگویی به تکاپو افتاد. از آنجا که این جریان نمی تواند گریبان خودرا از اتهام همکاری و مشارکت در قتل وجنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران رها سازد، لذا اکنون به شگردجدیدی روی آورده است. اخیرا با هماهنگی دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهره های سوخته این نهاد ضدمردمی، بنام اشتری لرکی را به همکاری علنی پذیرفته تا از اینطریق افشاگریهای دائمی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را خنثی کند.

سازمان اکثریت مدتهاست با پناه بردن به «اصلاح طلبان» رژیم نظیر دارودسته حجاریان، سلطنت طلبها ، اتحاد با داریوش همایون ، قرارگرفتن پشت سر کیهان لندن وبرخورداری از حمایت بی بی سی، تلاش می کند سرنوشت مختوم خودرا تغییر دهد. اینگونه تحرکهای اکثریت در حالی صورت می گیرد که ، این جریان پس از سه دهه خیانت به مردم ایران ، هنوزحاضر نیست حقایقی را که بموجب آن : سازمان اکثریت در زندان اوین و کمیته مشترک مدت مدیدی بطور شبانه روزی، دارای میزکار بود و تمام زندانیان را هنگام آزادی شناسایی می کرد، آشکارکند . سازمان اکثریت هنور حاضر نیست اسامی رفقای ماکه پس از تحمل شکنجه های بسیار درزندانهای اوین وکمیته مشترک توسط آنها لو داده شده اند را اعلام نماید. این دسته از رفقای ما در جریان بازجوئی به نقش خود در سازمان اعتراف نکرده بودند ولی هنگام آزادی درموقع تحویل گرفتن لباسهایشان توسط اکثریت شناسایی و پس از بازجوئی مجدد به جوخه اعدام سپرده شده اند. علی رغم درخواست خانواده های رفقا مهدی خانزاده و رسول از تشکیلات سیستان و بلوچستان و چند تن دیگر از خانواده های شهدای سازمان، اکثریت تاکنون هیچگونه پاسخی به خانواده های آنان نداده است. اکثریت نه تنها حاضر نیست به اعمال شنیع خود درهمکاری با رژیم جمهوری اسلامی ایران بصورت صریح اعتراف کند، بلکه کوشش می کند با استناد به دلایل واهی ، بازی با کلمات و اما و اگرها نقش خودرا درتیربارانها، لو دادنها و شناسایی نیروهای انقلابی کم رنگ کند.

براستی کیست که نداند سازمان اکثریت دوش به دوش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نیروهای انقلابی و مخالفین رژیم را در خیابانها شکار می کرد؟ چه کسی خیانتهای سازمان اکثریت را در کردستان هنگامیکه بمثابه جاشهای متحد قیاده موقت و مفتی زاده برعلیه خلق کرد می جنگید فراموش می کند؟ کی وکجا خلق قهرمان کرد مشارکت اکثریت در قتل فرزندانشان را به فراموشی سپرده اند !

آیا پس دادن آنهمه اسلحه های سازمان که به قیمت از دست دادن جان ده ها تن از رفقای سازمان بدست آمده بود و می بابست برای مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته می شد فراموش شده است؟

آیا خاطره روزهای شومی راکه نیروهای اکثریت از صدر تا ذیل به بهانه پخش نفت درمحلات به شناسایی خانه های امن نیروهای انقلابی و محل تردد آنها می پرداختند از یادرفته است؟

آیاگشت زنی های اکثریتی ها در اتومبیل های سپاه ، گماردن اعضای اکثریت در ابتدا وانتهای اتوبان کرج برای شناسایی نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران به فراموشی سپرده شده است و...

سازمان اکثریت بجای پاسخگویی به اینهمه واقعیتهای تکاندهنده و گاه تبهکارانه که نه فقط سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، که تمام جنبش انقلابی ایران خواهان روشن شدن آن است، اکنون با استخدام مزدوران کارکشته اطلاعاتی به ما پاسخ می دهد! سازمان اکثریت بجای پرداختن به اصل اتهامات ، بیشرمانه مأمورین اطلاعات رژیم را بعنوان «قربانی» و منبع اطلاعاتی «موثق» به جنبش انقلابی ایران معرفی می کند؟!

طی چند روز اخیر سایتهایی نظیر اخبار روز، گلوبال ، هشدار ، صدای مردم ، وچندین سایت دیگرمربوط به این جریان منحط دست بکار شدند تا به قول خودشان جلو حسین زهری را بگیرند! این جماعت خودرا به نفهمی زده ، در نظر دارند با این تر فند ابعاد جنایات و همکاری ده ها ساله خود با رژیم جمهوری اسلامی ایران رافقط در حدیک دعوای اینترنتی با حسین زهری )رفیق بهرام(خلاصه کنند.

سازمان اکثریت تصورمی کند مردم ایران ونیروهای انقلابی آنقدر کم حافظه شده اند تاجائیکه خیانتهای سه دهه آنهارا فراموش کرده ، بین مأمورین اطلاعات جمهوری اسلامی و عناصر انقلابی قدرت تشخیص خودرا ازدست داده ، منتظررهنمودهای اکثریت نشسته اند!

سازمان اکثریت مطمئن باشد تمام نیروهای انقلابی وکلیه کسانیکه در راه دمکراسی و آزادی قدم برمی دارند سرنوشت و آینده آنها را در پیوند لاینفک با سران رژیم جمهوری اسلامی ایران ، بازجویان و شکنجه گران زندانها ارزیابی کرده و به قضاوت خواهند نشست. کتمان حقیقت و فحاشی های بیمارگونه سازمان اکثریت و سایر مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به حسین زهری هیچکس را مرعوب نمی کند. برعکس ، اینگونه دغلکاریها در معرض قضاوت مردم ایران قرار می گیرد و کیفرخواست انقلابی علیه اکثریت را سنگین ترمیکند.

باوجودیکه تمام دلایل و شواهد نشان می دهد سازمان اکثریت به میثاقهای گذشته خود باسران رژیم جمهوری اسلامی وفادارمانده و به تجدید عهد با آنها پرداخته ، وظیفه خود می دانیم به سهم خویش بازهم نقاب ازچهره این جریان ضدمردمی بگشائیم.سازمان اکثریت که تا دیروز زیر علم و کتل خمینی دست به چنین اقدامات رذیلانه ای زده است و اکنون دست در دست افراد اطلاعاتی رژیم به همان خیانتها ادامه می دهد. آیا سازمان اکثریت از وجود اینهمه اسنادکه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بر علیه این مأمور کارکشته رژیم منتشرکرده است بی اطلاع است! اگر چنین فرضی متصور است اکنون که باردیگر این اسناد منتشر می شود باید عرق شرم بر پیشانی اکثریت بنشیند.

جهت اطلاع نیروهای انقلابی و مبارز، به پیوست لیست اسنادی راکه اخیرا درمورد یکی از مأمورین ساواما و همکار جدید سازمان اکثریت بنام هدایت اشتری لرکی منتشرکردیم مجددا اعلام می نمائیم.

نوار گفتگوی اشتری لرکی و حبیبیان معاون ساواما ثابت می کند که وی چقدر مورد اطمینان سران رژیم و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این نوار به نشانی:

http://www.iranian-fedaii.de/sarbazan%20gomnam%20emam%20zaman.mov

دردسترس عموم قرار دارد.

سند شماره ۱ ثابت می کند که چگونه اشتری لرکی خطاب به رئیس حراست بانک سپه در باره سایر کارکنان رژیم درفرانسه جاسوسی می کرده و گزارشات خودرا مستقیم برای رئیس حراست در تهران می فرستاده است. این گزارش در تاریخ ۳۰ /۹۵/۰۸ خطاب به تاجیک ریاست اداره حراست بانک سپه نوشته شده و رسید فکس شده این گزارش ضمیمه است.

سند شماره ۲ نامه تاجیک به اشتری لرکی است.

سند شماره ۳ ثابت می کند که چگونه هنگامیکه وی از جانب جناح «اصلاح طلب» رژیم زیرسئوال قرارگرفت با هماهنگی اداره حراست توانست باردیگر با ادعای اینکه یک «بچه مسلمان» است در پست خود در فرانسه ابقا شود.

سند‭ ‬شماره۴ هماهنگی اشتری با حراست تهران بمنظور کنار زدن رئیس اداره بین الملل بانک را گواهی می دهد.

سند شماره ۵ ثابت می کند که چگونه هر وقت رژیم ایران در تنگنای مالی قرارداشته است اشتری لرکی با یک سری مدرک سازیهای قلابی وبدون پشتوانه وامهای یکصد میلیون دلاری و بیشتر برای رژیم ایران دریافت می کرده است.

سند شماره ۶ ثابت می کند که برای اخذ وام یکصد میلیون دلاری که قراربوده است برای تأمین نیاز های مالی مجتمع آلومینیوم المهدی بکار گرفته شود چه سر وسری با آصفی سفیر وقت رژیم در فرانسه داشته است. المهدی یکی از شرکتهای دولتی است که درگیر ساخت نیروگاههای اتمی رژیم می باشد.

سند‭ ‬شماره۷ ثابت می کند که آصفی و اشتری بعنوان دو مأمور بالای رژیم در فرانسه موفق شده اندبا سفته بازی در بانکهای سوئیس مبلغ یکصد میلیون دیگر برای رژیم دست و پا کنند.

سند شماره ۸ رابطه اشتری با جناح احمدی نژاد و پشتیبانی وی از فاطمه رجبی معروف به فاطمه کوماندو را برملامی کند. وی در دفاع از فاطمه کوماندو می گویداگر خانم رجبی بعنوان یک زن به این افشاگری میپردازد کسانی که ظاهرا فاقد این شجاعت هستنداگر مردانگی ندارند حد اقل مانع این شیردلان نشوند و...»

سند‭ ‬شماره۹نامه معشوقه اشتری به این «سرباز گمنام امام زمان» است.

سند شماره ۱۰ نزدیکی و پشتیبانی اشتری لرکی راثابت می کند که خظاب به احمدی نژاد می گوید «من در فرانسه هستم با جان ودل کلمات اندیشمندانه احمدی نژاد را حس میکنم.من یکی فدای صداقت وشهامت این مسلمان بشوم هدایت اشتری لرکی». این خزعبلات را اشتری در دفاع از سخنرانی احمدی نژاد در دفاع از فاطمه رجبی نوشته است . این سخنرانی وی بنام «فاطمه رجبی مردانگی کرده است» سروصدای زیادی بین نیروهای مخالف احمدی نژاد براه انداخت.

سند شماره ۱۱ ثابت می کند که چگونه این سرباز گمنام امام زمان، همانند شیادان و رمالان آیه بقره را که در قرآن با الم شروع می شود برای جلب نظر بیشتر علی ناظر در سایت دیدگاه به انگلس و لنین و مارکس ربط می دهد وعلی ناظر هم برای توجیه اعمال مجاهدین خلق ، پاسخ مضحک تر و بی ربط تری به اشتری می دهد ودرنهایت هردو درکنارهم خوشحال وخندان، به تمرین «دمکراسی و حقوق بشر » ادامه می دهند!!

سند شماره ۱۲ نشان می دهد که چگونه اشتری در دفاع از فاطمه رجبی و احمدی نژاد علیه هاشمی رفسنجانی موضع گیری می کند تاجائیکه در دفاع از فاطمه کوماندو می گوید«حدیث معصوم شامل زن مسلمان نمیشود چرا که زن مسلمان بی حیا نیست».

سند شماره۱۳ جزئیات تماسهای تلفنی اشتری با دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران درتهران و سرویس جاسوسی فرانسه درپاریس را ثابت می کند. این هماهنگی ها بمنظور ترور رفیق بهرام در مادرید صورت گرفته بود.

سند شماره ۱۴ ثابت می کند که بانک سپه شعبه پاریس به کارگردانی اشتری لرکی جواهرات مافیای بین المللی را که در آن هنگام از بوسنی به پاریس انتقال می یافت در زیر زمین بانک سپه نگهداری می کرده وبا صدور گواهی بنام (safe keeping) صدها میلیون دلار از بانکهای فرانسوی اعتبار می گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی ایران از این اعتبارات برای خرید تسلیحات فرانسوی استفاده می کرد.

علاقمندان می توانند برای دیدن اسنادبه ترتیب زیر آنهارا مشاهده و یا کپی آنرا بردارند.

جهت مشاهده اسناد بصورت تصویر از جدول زیر استفاده نمائید. ب

برای دیدن اسناد مورد نظربصورت آکروبات روی شماره سند فشار دهید. ی


سایر مقالات:

اکثریت:چرچیلیسم یا رسیدن بقدرت بهر شکل-نامه به رفیق بهرام - حسین زهری - و پاسخ ایشان

مصاحبه با رفیق بهرام -حسین زهری- ناگفته هایی در مورد قتل شاپوربختیار

سایت «صدای مردم » متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ ترمی شوند.

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت سوم – فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها !

گفتگوی هدایت شتری لرکی رئیس سابق بانک سپه با حبیبیان معاون ساواما

جلوه دیگری از دغلکاریهاوخیانتهای سازمان اکثریت

یادی از رفیق صفرخان -به مسعود بهنود که علیرضا نوری زاده و ناصر مستشار هم بخوانند
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de