ما هوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد

سرانجام پس از انتشار سندی پیرامون نقش علی ناظر و ارتباط وی با مأمور اطلاعاتی رژیم بنام اشتری لرکی، سایت پژواک ایران نیز نقاب از چهره گشود.گردانندگان پژواک ایران هماهنگ با سازمان مخفی(چریکهای مسلح فدائی) ساخته وپرداخته دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سایت صدای مردم که ظاهرا مربوط به حزب توده ولی دراصل متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است، به صف مأمورینی پیوستند که فحاشی های بیمارگونه علیه رفیق بهرام - حسین زهری را «مبارزه» قلمداد می کنند!

به اعتقاد ما کسانی می توانند به تطهیر یک مأمور شناخته شده رژیم جمهوری اسلامی ایران دست بزنند و به دفاع از او برخیزند که:

منافع مردم را قربانی منافع فرقه ای خود کنند ، مثل سازمان مجاهدین خلق ایران.

جزو گردانندگان سایت پژواک ایران باشند که معلوم نیست بالاخره هوادار مجاهدین خلق هستند یا همکار جمهوری اسلامی، مانند تواب شناخته شده ای بنام ایرج مصداقی و یا علی ناظر.

درشرایط امروزکه میلیونها نفر از مردم ایران به میدان مبارزه آمده اند تا رژیم دیکتاتوری - مذهبی ایران را بزیر کشند، یک جریان سیاسی باید یا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ، یا آنتن رژیم جمهوری اسلامی ایران ویا فاقد وجدان و شرافت انسانی باشد که به دفاع از یک عضو ساواما برخیزد.

ما بسیار خوشحالیم که عناصر و جریانات وابسته به سازمان مجاهدین خلق نیز همانند اسلاف خویش ماهیت ضدمردمی خودرا برملا می کنند. آنها ثابت کردند که هرکس کوچکترین حرف و یا انتقادی برعلیه آنها برزبان آرد یا «مأمور اطلاعات است یا «دشمن مقاومت» ! آیا کسی یک نفر را سراغ دارد که طی سی سال گذشته از سازمان مجاهدین خلق جدا شده باشد و داغ نفرت انگیز «جاسوس» و «اطلاعاتی» و ... بر پیشانی اش نچسبانده باشند؟

سندی که ما برعلیه علی ناظر منتشر کردیم جای هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد که این عنصر با اشتری لرکی سر وسر دارد. حال اگر گفتن حقایق اینقدر آنهارا آتش زده ، پس مردم ایران حق دارند که سازمان مجاهدین خلق ایران را بدتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می کنند و در هرکوی و برزن با بدترین دشنامها از آنهایاد می کنند.

به اعتقادما عواملی از رژیم جمهوری اسلامی ایران درسازمان مجاهدین رخنه کرده و دراین شرایط دنبال آتش افروزی می باشند. همین عوامل چندین سال پیش نیز بی جهت اسامی حقیقی اعضای کمیته مرکزی وقت سازمان از جمله رفیق حسین زهری رادرسطح جنبش منتشر کردند . گویا سازمان مجاهدین خلق درگیریها و لطماتی که جنبش ایران از بی راهه رفتن های آنان متحمل شده است را فراموش کرده ، اکنون که تودهای مردم جان برکف برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بپاخاسته اند ، فرصت را مناسب دانسته تاباردیگر به ماجراجوئی دست بزند.

اگر سازمان مجاهدین خلق ویا عناصری درسایت پژواک ایران مدعی مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند ، بایستی در شرایط امروز به مسائل مردم و افشاء عوامل رژیم می پرداختند. اگر بنا به هر دلیل وشواهدی ، اسنادمنتشرشده از جانب سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برعلیه اشتری لرکی را انکار می کنند، راه صحیح آن بود که دلایل خودرا منتشر کنند تا عموم مردم ایران وسایرجریانات سیاسی مطلع شوند.

شایسته بود پس از انتشار سند رابطه همکار سایت پژواک ایران با مأمور ساواما، آنهابه فکر فرومی رفتند که چه خویشاوندی بین اشتری لرکی معاون ساواما در پاریس با علی ناظر وجود دارد. سازمان مجاهدین خلق بجای برخورد اصولی و انتخاب راه صحیح مبارزه ، ثابت کرد که هیچ درسی از گذشته نیاموخته و تصور می کند باقرارگرفتن پشت سر یک مأمور اطلاعاتی رژیم می تواند مخالفین خودرا مرعوب کند. کسی که این حقیقت ساده را نفهمد ، منافع مردم و شعورسیاسی آنهارا به سخره گرفته است. همان به که سایت پژواک ایران به بازتکثیر بیانیه هایی مبادرت کند که بدستور سیدمهدی میرابوطالبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و بنام اشتری لرکی برعلیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می شود.

سازمان مجاهدین خلق و عناصر متشکل در سایت پژواک ایران مطمئن باشند ما اکنون زمان مناسبی را برای پاسخگوئی به فحاشی های آنها نمی دانیم . ما به دامی که رژیم جمهوری اسلامی ایران برایمان گسترده است نخواهیم افتاد. بیانیه های ماههای گذشته سازمان و اخطارهای قبلی ما گواه صادقی براین اظهارات است . کجراهه شمارا پایانی نیست. درشرایطی که شما از گذشت زمان ، از آن همه لطمات و آبروباختن ها درس عبرت نمی گیرید، ما چگونه در این شرایط حساس می توانیم دارویی برای درد بی درمان شمابیابیم. بهترین راه این است که قضاوت بدکرداریهای شمارابه عهده مردم ایران ، همه نیروهای مبارز و انقلابی میهنمان بسپاریم و چنین خواهیم کرد. زمان بسیار است و در شرایط مناسب به ناگفته ها خواهیم پرداخت.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۳۰ خرداد۱۳۸۸- ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹

جهت دیدن اسناد مربوط به مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی بنام اشتری لرکی روی این قسمت فشار دهید.
سایر مقالات:

سایت «صدای مردم » متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ ترمی شوند.

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت سوم – فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها !

گفتگوی هدایت شتری لرکی رئیس سابق بانک سپه با حبیبیان معاون ساواما

جلوه دیگری از دغلکاریهاوخیانتهای سازمان اکثریت

یادی از رفیق صفرخان -به مسعود بهنود که علیرضا نوری زاده و ناصر مستشار هم بخوانندA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de